Teisinis pareiškimas

Privatumo ir teisinės nuostatos


PRIEŠ LANKYDAMIESI MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE AR JA NAUDODAMIESI, PERSKAITYKITE ŠĮ TEISINĮ PAREIŠKIMĄ IR PRIVATUMO POLITIKOS NUOSTATAS.


Įvadas

Visi pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai yra SCA Group, jos filialų, susijusių įmonių, jos partnerių ar bendrų įmonių partnerių © 2008 SCA Group nuosavybė. Visos teisės saugomos. Lankytis šioje interneto svetainėje ir naudoti jos informaciją galite atsižvelgdami į mūsų Teisinio pareiškimo sąlygas ir nuostatas, mūsų privatumo politiką ir etikos politiką. Siekiame, kad visi asmenys, kurių asmens duomenys apdorojami SCA, jaustųsi saugūs ir užtikrinti, kad yra gerbiamas jų privatumas ir kad dedame visas įmanomas pastangas apsaugoti mums pateiktus asmens duomenis. Šios privatumo politikos tikslas – informuoti jus, kokią informaciją renkame ir kokiais tikslais ją naudojame.
 
Mes esame SCA HYGIENE PRODUCTS, UAB
Naugarduko g. 100,
LT-03202 Vilnius
Tel. +370 268 3455

Teisinis pareiškimas

Šioje interneto svetainėje (Svetainė) medžiagą kaip paslaugą savo vartotojams pateikia SCA Hygiene Products, UAB (SCA), ir ji gali būti naudojama tik informaciniais, nekomerciniais tikslais. Laikantis toliau pateiktų reikalavimų, galima atsisiųsti atskiras kopijas.

Atsisiųsdami bet kokią šios Svetainės medžiagą, sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei su jomis nesutinkate, svetaine nesinaudokite ir iš jos nesisiųskite jokios medžiagos.

Prekių ženklų nuosavybė ir naudojimas

Visi pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai yra SCA Group, jos filialų, susijusių įmonių, jos partnerių ar bendrų įmonių partnerių © 2008 SCA Group nuosavybė. Visos teisės saugomos. SCA prekių ženklai ir prekių pavadinimai gali būti naudojami tik laikantis šiame Teisiniame pareiškime leidžiamų naudojimo sąlygų arba gavus išankstinį SCA leidimą.

Intelektinės nuosavybės teisės ir apribotas naudojimas

Visas šios Svetainės turinys, pvz., tekstas, grafika, logotipai, mygtukų piktogramos, paveikslėliai, garso įrašai ir programinė įranga, yra SCA arba jos turinio tiekėjų nuosavybė ir yra saugomas Švedijos įstatymų bei tarptautinių autorių teisių įstatymų. Neteisėtas bet kokios šios Svetainės medžiagos naudojimas arba platinimas gali pažeisti autorių teises, prekių ženklų ir (arba) kitus įstatymus; tokiu atveju būtų taikomos civilinės ir baudžiamosios sankcijos.

Ši Svetainė ar bet kuri šios Svetainės dalis negali būti atkuriama, dubliuojama, kopijuojama, parduodama, perparduodama ar kitaip naudojama komerciniais tikslais, kurie nėra aiškiai leisti SCA. Galite vieną SCA svetainėse rastos informacijos kopiją atsisiųsti į vieną kompiuterį asmeninio, nekomercinio, vidinio naudojimo tikslams, išskyrus atvejus, jei SCA specialiai raštu suteikė kitokį leidimą.

Negalite informacijos keisti, naudoti ar perduoti jokiais komerciniais tikslais; negalite iš informacijos pašalinti jokių autorių teisių ar kitų nuosavybės pranešimų. Sutinkate, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam neteisėtam medžiagos kopijavimui, ir užtikrinate, kad visi jūsų organizacijos darbuotojai – jei taikytina – laikytųsi šių apribojimų.

SCA jums nesuteikia jokių pareikštų ar numanomų teisių pagal jokius patentus, autorių teises, prekių ženklus ar slaptą prekybos informaciją. Norint bet kokius SCA pavadinimus, logotipus ir prekių ženklus naudoti SCA gaminių reklamose ir akcijose, reikia gauti išankstinį SCA sutikimą.

Atsakomybės apribojimas

Čia pateikta informacija yra pateikiama tokia, kokia yra, be jokios išreikštos ar numanomos bet kokios rūšies garantijos, įskaitant perkamumo, intelektinės nuosavybės teisių nepažeidimo ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. Tuo atveju, jei SCA pateikia prisijungimo į trečiosios šalies tinklalapį nuorodas, toks prisijungimas siūlomas tik vartotojų patogumui, ir SCA neatsako nei už tokiame tinklalapyje esančios informacijos turinį ar tikslumą, nei už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo praktiką.

SCA jokiu atveju nėra atsakinga už jokią žalą, įskaitant, be kita ko, žalos atlyginimą už negautą pelną, verslo veiklos sutrikdymą ar informacijos praradimą, kylančią dėl informacijos naudojimo ar negalėjimo naudoti, net jei SCA žinojo apie tokios žalos galimybę.

Be to, SCA neužtikrina informacijos, teksto, grafikos, nuorodų ar kitų dalykų, kurie gali būti šios informacijos dalis, tikslumo ar išsamumo. Bet kuriuo metu SCA neįspėjusi gali daryti šio turinio arba ten aprašytų gaminių pakeitimus. SCA neįsipareigoja atnaujinti informacijos ar kitos šios Svetainės medžiagos.

Vartotojo pareiškimai

Bet kuri medžiaga, informacija ar kiti pranešimai, jūsų perduodami ar siunčiami į šią Svetainę, bus laikomi nekonfidencialiais, neišskirtiniais, nemokamais, neatšaukiamais, visiškai sublicencijuojamais ir nepatentuotais (Pranešimai). SCA neturės jokių su Pranešimais susijusių įsipareigojimų.

Sutinkate neiti į šią Svetainę ir ja nesinaudoti jokiu būdu, kuris galėtų pakenkti bet kokioms SCA kompiuterių sistemoms arba tinklams arba sunkintų jų veikimą, nesinaudoti Svetaine, joje ar per ją pateiktu turiniu jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami šių sąlygų ir nuostatų.

SCA galės laisvai atskleisti, kopijuoti, platinti, įtraukti ir (arba) kitaip naudoti Pranešimus kartu su visais duomenimis, paveikslėliais, garsais, tekstu ir kitais ten esančiais dalykais bet kokiais ir visais komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Jei šiai Svetainei (ar kitaip SCA) pateikiate asmens duomenis, sutinkate, kad SCA naudotų tokius duomenis jūsų informacijos įvertinimo ir SCA gaminių bei paslaugų rinkodaros tikslais, įskaitant teisę perduoti duomenis trečiosioms šalims ir skelbti informaciją internete. Už tokių asmens duomenų tvarkymą SCA atsako pagal Švedijos įstatymus. Jei duomenys klaidingi ar turite kitų su asmens duomenimis susijusių klausimų, galite susisiekti su SCA.

Kita

Bet kuriuo metu SCA gali šias Sąlygas peržiūrėti ir jas paskelbti atnaujintas.

SCA pasilieka teisę savo nuožiūra 1) keisti šį Teisinį pareiškimą; 2) nuolat stebėti ir pašalinti pranešimus ir (arba) 3) uždrausti prieigą prie svetainės bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. Jei nustatoma, kad bet kuri šio Teisinio pareiškimo sąlyga, nuostata ar reikalavimas yra neteisėtas, negaliojantis, niekinis ar dėl kokios nors priežasties neįgyvendinamas, tai neturi įtakos ir nepakenkia likusių sąlygų, nuostatų ir reikalavimų galiojimui ir vykdymui.

 

Privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo politika

SCA Hygiene Products siekia, kad visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko SCA, niekada neabejotų, kad yra gerbiamas jų asmens privatumas ir kad jų asmens duomenimis deramai rūpinamasi.

SCA laikysis nacionalinių duomenų apsaugos įstatymų, kuriais kontroliuojamas duomenų, susijusių su asmenimis (asmens duomenimis), rinkimas ir naudojimas.

Renkami asmens duomenys

Asmens duomenys, įskaitant tokius duomenis kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, sąskaitos numeris, kuriuos pateikiate SCA tapatybės nustatymo tikslais, bus tvarkomi SCA rankiniu būdu ir kompiuteriais.

Užsakant mėginį ar perkant gaminį prašoma pateikti kai kuriuos asmens duomenis. Jei nepateiksite mūsų prašomos tikslios informacijos, bet koks nebaigtas užsakymas bus atšauktas. Informacija, kurią galima, bet neprivaloma pateikti (neprivaloma informacija), bus atitinkamai nurodyta interneto puslapyje. Nepriklausomai nuo jūsų pasirinkimo teikti mums šią neprivalomą informaciją ar jos neteikti, vis tiek galėsite naudotis mūsų svetaine ir pirkti iš jos.

Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslas

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi informacijos pateikimo ir jūsų prašomos paslaugos, taip pat rinkodaros ir pardavimo / gaminių tobulinimo tikslais.

Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti perduodami verslo partneriams Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Vartotojo teisės

Pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Tokių teisių, kiek įmanoma, bus laikomasi SCA, siekiant įvykdyti visus mūsų teisinius įsipareigojimus.

Turite teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu ir atskleidimu. Tačiau tai reikš, kad kai kuriais atvejais negalėsime atsakyti į jūsų prašymą arba apdoroti jūsų užsakymo. Turite teisę prašyti iš mūsų pranešimo apie vykdomą jūsų asmens duomenų tvarkymo procesą ir bet kokią galimą informaciją, tokią kaip jų šaltinis, taip pat gavėjai ar gavėjų kategorijos, kuriems jūsų duomenys atskleisti, jei taip būtų įvykę, ir per pagrįstą laiką gauti šį pranešimą.

Slapukai

Šioje svetainėje yra vadinamųjų slapukų. Slapukai svetainėje naudojami siekiant suteikti vartotojui prieigą prie tokių funkcijų, kaip informacinės medžiagos užsakymas ir kalbos pasirinkimas. Jei nenorite sutikti su slapukais, turite iš šios svetainės išeiti.

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su mūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis pirmiau nurodytu adresu.

Gaminių ekspozicija

Apie mūsų gaminius?

Siūlome daug įvairių gaminių, todėl kartais gali būti keblu susigaudyti tarp mūsų vartojamų pavadinimų. Arba kokį gaminį kada naudoti?! Jei trumpai – tai priklauso nuo jūsų amžiaus, išskyrų gausumo, konkrečių aplinkybių ir nuo esamo mėnesinių ciklo laiko. Pateikiame vadovą, kuris bus naudingas ieškant geriausios higieninės apsaugos

DUK apie gaminius

Higieninė apsauga tikrai nėra tokia sudėtinga, o kai suprasite ir išsiaiškinsite, kurie gaminiai jums tinka, viskas bus lengva kaip du kart du. Čia pateiksime mūsų atrinktus dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su įvairiais mūsų gaminiais.

 
 
 
 
 

Did you forget your password?!

No worries! Just submit your username or e-mail address and we'll send you your details.

Error, you must fill in username
Error, entered e-mail or username doesn't exist
New password is sent
 
 
 
 
 
 
Wait

Subscribe to our newsletter

Our newsletter is a great way of keeping track of updates on the site, offers, events and much more. Simply submit your e-mail and you'll never miss out on anything. Libresse-related!

The entered email is already on the newsletter list.
Your e-mail is now registered to our newsletter!
Invalid email address
Required field

Unsubscribe

 
 
 
 
 
 
Wait

Unsubscribe to our newsletter

Was it something we said or did? Please contact us, so we can make it up to you. We're gonna miss you! Oh well, you can always sign-up again if you change your mind.

Error. Have you entered the correct e-mail?
You are now unsubscribed!
Invalid email address
Required field
 
 
 
 
 

Hi! Your browser is kind of old!

Update to any of these new versions.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Thanks for your question!

We receive many questions to our expert. The expert will only answer questions not answered before.

 
 
 
 
 
 

Delete account

Your Libresse account is removed