Teisinis pareiškimas

Privatumo ir teisinės nuostatos


PRIEŠ LANKYDAMIESI MŪSŲ INTERNETO SVETAINĖJE AR JA NAUDODAMIESI, PERSKAITYKITE ŠĮ TEISINĮ PAREIŠKIMĄ IR PRIVATUMO POLITIKOS NUOSTATAS.


Įvadas

Visi pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai yra SCA Group, jos filialų, susijusių įmonių, jos partnerių ar bendrų įmonių partnerių © 2008 SCA Group nuosavybė. Visos teisės saugomos. Lankytis šioje interneto svetainėje ir naudoti jos informaciją galite atsižvelgdami į mūsų Teisinio pareiškimo sąlygas ir nuostatas, mūsų privatumo politiką ir etikos politiką. Siekiame, kad visi asmenys, kurių asmens duomenys apdorojami SCA, jaustųsi saugūs ir užtikrinti, kad yra gerbiamas jų privatumas ir kad dedame visas įmanomas pastangas apsaugoti mums pateiktus asmens duomenis. Šios privatumo politikos tikslas – informuoti jus, kokią informaciją renkame ir kokiais tikslais ją naudojame.
 
Mes esame SCA HYGIENE PRODUCTS, UAB
Naugarduko g. 100,
LT-03202 Vilnius
Tel. +370 268 3455

Teisinis pareiškimas

Šioje interneto svetainėje (Svetainė) medžiagą kaip paslaugą savo vartotojams pateikia SCA Hygiene Products, UAB (SCA), ir ji gali būti naudojama tik informaciniais, nekomerciniais tikslais. Laikantis toliau pateiktų reikalavimų, galima atsisiųsti atskiras kopijas.

Atsisiųsdami bet kokią šios Svetainės medžiagą, sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei su jomis nesutinkate, svetaine nesinaudokite ir iš jos nesisiųskite jokios medžiagos.

Prekių ženklų nuosavybė ir naudojimas

Visi pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai yra SCA Group, jos filialų, susijusių įmonių, jos partnerių ar bendrų įmonių partnerių © 2008 SCA Group nuosavybė. Visos teisės saugomos. SCA prekių ženklai ir prekių pavadinimai gali būti naudojami tik laikantis šiame Teisiniame pareiškime leidžiamų naudojimo sąlygų arba gavus išankstinį SCA leidimą.

Intelektinės nuosavybės teisės ir apribotas naudojimas

Visas šios Svetainės turinys, pvz., tekstas, grafika, logotipai, mygtukų piktogramos, paveikslėliai, garso įrašai ir programinė įranga, yra SCA arba jos turinio tiekėjų nuosavybė ir yra saugomas Švedijos įstatymų bei tarptautinių autorių teisių įstatymų. Neteisėtas bet kokios šios Svetainės medžiagos naudojimas arba platinimas gali pažeisti autorių teises, prekių ženklų ir (arba) kitus įstatymus; tokiu atveju būtų taikomos civilinės ir baudžiamosios sankcijos.

Ši Svetainė ar bet kuri šios Svetainės dalis negali būti atkuriama, dubliuojama, kopijuojama, parduodama, perparduodama ar kitaip naudojama komerciniais tikslais, kurie nėra aiškiai leisti SCA. Galite vieną SCA svetainėse rastos informacijos kopiją atsisiųsti į vieną kompiuterį asmeninio, nekomercinio, vidinio naudojimo tikslams, išskyrus atvejus, jei SCA specialiai raštu suteikė kitokį leidimą.

Negalite informacijos keisti, naudoti ar perduoti jokiais komerciniais tikslais; negalite iš informacijos pašalinti jokių autorių teisių ar kitų nuosavybės pranešimų. Sutinkate, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam neteisėtam medžiagos kopijavimui, ir užtikrinate, kad visi jūsų organizacijos darbuotojai – jei taikytina – laikytųsi šių apribojimų.

SCA jums nesuteikia jokių pareikštų ar numanomų teisių pagal jokius patentus, autorių teises, prekių ženklus ar slaptą prekybos informaciją. Norint bet kokius SCA pavadinimus, logotipus ir prekių ženklus naudoti SCA gaminių reklamose ir akcijose, reikia gauti išankstinį SCA sutikimą.

Atsakomybės apribojimas

Čia pateikta informacija yra pateikiama tokia, kokia yra, be jokios išreikštos ar numanomos bet kokios rūšies garantijos, įskaitant perkamumo, intelektinės nuosavybės teisių nepažeidimo ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. Tuo atveju, jei SCA pateikia prisijungimo į trečiosios šalies tinklalapį nuorodas, toks prisijungimas siūlomas tik vartotojų patogumui, ir SCA neatsako nei už tokiame tinklalapyje esančios informacijos turinį ar tikslumą, nei už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo praktiką.

SCA jokiu atveju nėra atsakinga už jokią žalą, įskaitant, be kita ko, žalos atlyginimą už negautą pelną, verslo veiklos sutrikdymą ar informacijos praradimą, kylančią dėl informacijos naudojimo ar negalėjimo naudoti, net jei SCA žinojo apie tokios žalos galimybę.

Be to, SCA neužtikrina informacijos, teksto, grafikos, nuorodų ar kitų dalykų, kurie gali būti šios informacijos dalis, tikslumo ar išsamumo. Bet kuriuo metu SCA neįspėjusi gali daryti šio turinio arba ten aprašytų gaminių pakeitimus. SCA neįsipareigoja atnaujinti informacijos ar kitos šios Svetainės medžiagos.

Vartotojo pareiškimai

Bet kuri medžiaga, informacija ar kiti pranešimai, jūsų perduodami ar siunčiami į šią Svetainę, bus laikomi nekonfidencialiais, neišskirtiniais, nemokamais, neatšaukiamais, visiškai sublicencijuojamais ir nepatentuotais (Pranešimai). SCA neturės jokių su Pranešimais susijusių įsipareigojimų.

Sutinkate neiti į šią Svetainę ir ja nesinaudoti jokiu būdu, kuris galėtų pakenkti bet kokioms SCA kompiuterių sistemoms arba tinklams arba sunkintų jų veikimą, nesinaudoti Svetaine, joje ar per ją pateiktu turiniu jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami šių sąlygų ir nuostatų.

SCA galės laisvai atskleisti, kopijuoti, platinti, įtraukti ir (arba) kitaip naudoti Pranešimus kartu su visais duomenimis, paveikslėliais, garsais, tekstu ir kitais ten esančiais dalykais bet kokiais ir visais komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Jei šiai Svetainei (ar kitaip SCA) pateikiate asmens duomenis, sutinkate, kad SCA naudotų tokius duomenis jūsų informacijos įvertinimo ir SCA gaminių bei paslaugų rinkodaros tikslais, įskaitant teisę perduoti duomenis trečiosioms šalims ir skelbti informaciją internete. Už tokių asmens duomenų tvarkymą SCA atsako pagal Švedijos įstatymus. Jei duomenys klaidingi ar turite kitų su asmens duomenimis susijusių klausimų, galite susisiekti su SCA.

Kita

Bet kuriuo metu SCA gali šias Sąlygas peržiūrėti ir jas paskelbti atnaujintas.

SCA pasilieka teisę savo nuožiūra 1) keisti šį Teisinį pareiškimą; 2) nuolat stebėti ir pašalinti pranešimus ir (arba) 3) uždrausti prieigą prie svetainės bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. Jei nustatoma, kad bet kuri šio Teisinio pareiškimo sąlyga, nuostata ar reikalavimas yra neteisėtas, negaliojantis, niekinis ar dėl kokios nors priežasties neįgyvendinamas, tai neturi įtakos ir nepakenkia likusių sąlygų, nuostatų ir reikalavimų galiojimui ir vykdymui.

 

Privatumo politika

(Toliau – „Essity“ arba Mes) ypač rimtai vertina duomenų privatumą. Šioje Privatumo politikoje apibūdinama, kaip „Essity“, vykdydama valdytojo funkciją, apibrėžtą Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) ir E.privatumo reglamente (toliau – E.Privatumo reglamentas), renka ir tvarko asmens duomenis ir kitą naudotojų informaciją.

1. Asmens duomenų kategorijos ir jų tvarkymo tikslai


Metaduomenys

Jūs galite naudotis mūsų interneto svetaine arba mobiliąja programa nepateikdami jokių savo asmens duomenų. Tokiu atveju „Essity“ rinks tik toliau nurodytus metaduomenis, kurie gaunami jums naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programa:

Interneto svetainė, iš kurios persiunčiami duomenys, prisijungimo data ir laikas, perduotų duomenų kiekis, perdavimo būsena, interneto naršyklės tipas, IP adresas, operacinė sistema ir sąsaja, kalba ir naršyklės programinės įrangos versija.

Jūsų IP adresas bus naudojamas tam, kad galėtumėte prisijungti prie mūsų interneto svetainės arba mobiliosios programos. Kai šiam tikslui IP adresas bus nebereikalingas, jūsų IP adresą sutrumpinsime panaikindami paskutinį jo oktetą. Metaduomenys, įskaitant ir sutrumpintą IP adresą, bus naudojami siekiant padidinti mūsų interneto svetainės arba mobiliosios programos teikiamų paslaugų kokybę analizuojant mūsų naudotojų naudojimo įpročius.

Paskyra

Jei mūsų interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje susikuriate paskyrą, jūsų gali paprašyti nurodyti savo asmens duomenis, pvz.: vardą ir pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, pasirinktą slaptažodį, telefono numerį, informaciją apie banko sąskaitą, informaciją apie kredito kortelę, adresą, skirtą sąskaitos išrašymui ir produktų pristatymui, taip pat kokie konkretūs produktai arba paslaugos jus domina (pasirinktinai), pageidavimą gauti el. laiškus rinkodariniais tikslais (savanoriškai). „Essity“ šiuos duomenis tvarko siekdama, kad jūsų paskyra būtų kuo funkcionalesnė ir norėdama suteikti rinkodarinės informacijos tokia apimtimi, kurią leidžia taikomi teisės aktai, bei išanalizuoti jūsų pomėgius ir šią informaciją panaudoti rinkodariniais tikslais.

Produktų užsakymai

Jums užsisakius produktą mūsų interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje, „Essity“ renka ir tvarko tokius jūsų asmens duomenis: jūsų paskyros numerį, produkto tipą ir kiekį, pirkimo kainą, užsakymo datą, užsakymo būseną, gaminio grąžinimą, klientų pageidavimus. „Essity“ šiuos asmens duomenis tvarko siekdama laikytis sutartinių santykių ir įvykdyti užsakymą, suteikti klientų aptarnavimo paslaugas, laikytis teisinių įsipareigojimų, užginčyti, pateikti ir vykdyti teisinius reikalavimus ir konkretaus kliento poreikiams pritaikytos rinkodaros tikslais.

Žaidimai:

Jums dalyvaujant žaidime, „Essity“ renka ir tvarko tokius jūsų asmens duomenis: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, įrašo data, laimėtojo išrinkimas, prizas, atsakymas į viktorinos klausimą. „Essity“ tvarko minėtus asmens duomenis siekdama suorganizuoti žaidimą, informuoti laimėtojus, pristatyti laimėtojui prizą, suorganizuoti renginį ir įgyvendinti rinkodaros tikslus.

Duomenys apie sveikatą:

jei užsisakote tam tikrų produktų, „Essity“ gali taip pat rinkti ir tvarkyti duomenis apie jūsų sveikatos būklę, apie kurią prielaidos daromos pagal gaminio užsakymo duomenis. BDAR kontekste duomenys apie asmens sveikatą yra laikomi neskelbtinais ir „Essity“ imasi visų būtinų priemonių siekdama apsaugoti šiuos neskelbtinus duomenis taip, kaip to reikalauja teisės aktai. Gavusi jūsų sutikimą „Essity“ renka ir tvarko duomenis apie jūsų sveikatą tik siekdama laikytis sutartinių santykių ir įvykdyti užsakymą, suteikti klientų aptarnavimo paslaugas, laikytis teisinių įsipareigojimų, užginčyti, pateikti ir vykdyti teisinius reikalavimus ir įgyvendinti konkretaus kliento poreikiams pritaikytos rinkodaros tikslus.

2. Trečiosios šalys

 • Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

  „Essity“ gali pasitelkti išorės paslaugų teikėjus, kurie veiktų kaip „Essity“ duomenų tvarkytojai, ir teiktų tam tikras paslaugas „Essity“, pvz.: interneto svetainės, rinkodaros arba IT palaikymo paslaugas. Teikdami minėtas paslaugas išorės paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų ir (arba) juos tvarkyti.

  Mes reikalaujame šių išorės paslaugų teikėjų įsidiegti ir taikyti apsaugos priemones tam, kad būtų užtikrintas jūsų asmens duomenų privatumas ir saugumas.

 • Kiti gavėjai

  Laikydamasi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, „Essity“ gali perduoti jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, vyriausybinėms institucijoms, teisininkams, išorės konsultantams arba verslo partneriams. Įmonių susijungimo ar įsigijimo atveju asmens duomenys gali būti perleidžiami tretiesiems asmenims, dalyvaujantiems įmonių susijungime arba įsigijime.

 • Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

  Jūsų asmens duomenys, kuriuos apie jus renkame arba gauname iš jūsų, gali būti perduoti gavėjams, kurie yra Europos Ekonominėje Bendrijoje (toliau – EEB) arba už jos ribų, ir jų tvarkomi. Šalių, kuriose Europos duomenų apsaugos teisės aktų požiūriu yra suteikiama tinkama duomenų apsauga, sąrašas yra pateikiamas adresu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. JAV esantys gavėjai yra iš dalies sertifikuoti pagal ES ir JAV „privatumo skydo“ nuostatas ir tokiu būdu yra pripažįstami, kaip užtikrinantys tinkamą duomenų apsaugą Europos duomenų apsaugos teisės aktų požiūriu. Kiti gavėjai gali būti kitose šalyse, kuriose nėra suteikiama pakankamo lygio duomenų apsauga Europos duomenų apsaugos teisės aktų požiūriu. „Essity“ imsis visų būtinų priemonių tam, kad būtų užtikrinta, jog duomenys, kurie yra perduodami už EEB ribų, būtų tinkamai saugomi taip, kaip reikalaujama duomenų apsaugos teisės aktuose. Tais atvejais, kai duomenys yra perduodami toms šalims, kurios nesuteikia tinkamo lygio duomenų apsaugos, perdavimui taikome atitinkamus saugiklius, tokius kaip standartinės duomenų apsaugos sąlygos, priimtos Europos Komisijos ar priežiūros institucijos, patvirtintas elgesio kodeksas kartu su gavėjui privalomais ir vykdytinais įsipareigojimais, arba patvirtinti sertifikavimo mechanizmai kartu su gavėjui privalomais ir vykdytinais įsipareigojimais. Šių atitinkamų apsaugos priemonių sąrašo kopiją galite gauti susisiekę su mumis taip, kaip nurodyta toliau esančioje 7 skyriuje („Susisiekite su mumis“).

3. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • jūs esate davę savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • tvarkyti duomenis yra būtina, kad būtų įvykdyta sutartis, pagal kurią jūs esate viena iš šalių, arba jūsų prašymu prieš sudarant sutartį būtų imtasi priemonių;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad mes įvykdytume savo teisinę prievolę;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad galėtume apginti savo arba kito fizinio asmens gyvybinius interesus;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad įvykdytume užduotį, siejamą su viešuoju interesu arba įgyvendintume mums suteiktus oficialius įgaliojimus;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad galėtume siekti teisėtų savo ar trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai už tokius interesus yra viršesni jūsų pagrindinių teisių ir laisvių interesai, kurie turi būti apsaugoti, ypač jeigu esate vaikas;
 • kiti taikomi teisiniai pagrindai tvarkyti duomenis, ypač valstybės narės priimtų teisės aktų nuostatos.

Mes galime tvarkyti jūsų neskelbtinus asmens duomenis remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • esate davę savo sutikimą tvarkyti savo neskelbtinus asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • tvarkyti duomenis yra būtina tam, kad būtų galima vykdyti prievoles ir įgyvendinti tam tikras „Essity“ arba duomenų subjekto teises darbo, socialinio draudimo ir socialinės apsaugos teisės srityje;
 • duomenų tvarkymas yra susijęs su asmens duomenimis, kuriuos duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai;
 • tvarkyti duomenis yra būtina siekiant pateikti, vykdyti ir užginčyti teisinius reikalavimus, arba tais atvejais, kai teismai atlieka savo teismines užduotis.

Teikti jūsų asmens duomenis reikalauja įstatymų arba sutarčių nuostatos, ar tai yra būtina tam, kad galėtumėte sudaryti su mumis sutartį arba gauti pageidaujamas mūsų teikiamas paslaugas ar tiekiamus produktus, arba asmens duomenys yra pateikiami savanoriškai.

Nepateikę savo asmens duomenų galite patirti nepatogumų, pvz., negalėsite gauti tam tikrų produktų arba paslaugų. Tačiau, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, dėl to, jog nepateiksite savo asmens duomenų, jums negresia jokios teisinės pasekmės.

4. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jas ginti?

Jeigu davėte sutikimą dėl tam tikro savo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, jūs galite bet kuriuo metu ateityje savo sutikimą atšaukti. Be to, jūs galite paprieštarauti, jog jūsų asmens duomenys būtų naudojami rinkodariniais tikslais nepatirdami jokių sąnaudų, išskyrus duomenų perdavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal bendruosius tarifus.

Pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę i) reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, ii) reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų patikslinti, iii) reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų panaikinti, iv) reikalauti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, v) reikalauti duomenų perkeliamumo, ir vii) paprieštarauti automatiniam sprendimų priėmimui (įskaitant duomenų apie savo elgesį internete rinkimą).

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susiekite su Mumis taip, kaip nurodyta toliau esančiame 7 skyriuje („Susisiekite su mumis“).

Jeigu turite skundų, jūs taip pat turite teisę pateikti juos kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

5. Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Šioje interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje yra naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti mūsų skiltyje Slapukų politika [pateikite „Slapukų politikos” nuorodą].

6. Kiek laiko mes saugojame jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol tai bus būtina norint teikti jums pageidaujamas paslaugas ir tiekti produktus. Mūsų santykiams pasibaigus, mes arba panaikinsime jūsų asmens duomenis, arba paversime juos anonimiškais, išskyrus atvejus, kai įstatymuose yra numatyti reikalavimai išsaugoti duomenis (pvz., mokesčių tikslais). Mes galime ilgą laiką saugoti jūsų kontaktinius duomenis ir informaciją apie tai, kokios paslaugos ir kokie produktai jums yra aktualūs, jeigu „Essity“ yra leidžiama jums siųsti rinkodarinę informaciją. Be to, pagal taikomus teisės aktus mūsų gali būti reikalaujama saugoti tam tikrus jūsų asmens duomenis 10 metų po atitinkamų mokestinių metų pabaigos. Jūsų asmens duomenis taip pat galime saugoti pasibaigus sutartiniams santykiams, jeigu jūsų asmens duomenys yra būtini tam, kad būtų laikomasi kitų galiojančių įstatymų arba asmens duomenis būtina žinoti tam, kad galėtume pateikti, įvykdyti arba atmesti teisinį reikalavimą. Pasibaigus sutartiniams santykiams, mes kaip įmanoma labiau apribosime jūsų asmens duomenų tvarkymą minėtais ribotais tikslais.

7. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų arba problemų, susijusių su šia Privatumo politika, susisiekite su mumis:

[Įrašykite „Essity“ kontaktinę informaciją (pašto adresą, el. paštą, telefono numerį)].

Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: [įrašykite „Essity“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktinę informaciją (pašto adresą, el. paštą, telefono numerį)].

Kitais atvejais, galite susisiekti su Mūsų atstovu ES: [įrašykite „Essity“ atstovo ES kontaktinę informaciją (pašto adresą, el. paštą, telefono numerį)].

Gaminių ekspozicija

Apie mūsų gaminius?

Siūlome daug įvairių gaminių, todėl kartais gali būti keblu susigaudyti tarp mūsų vartojamų pavadinimų. Arba kokį gaminį kada naudoti?! Jei trumpai – tai priklauso nuo jūsų amžiaus, išskyrų gausumo, konkrečių aplinkybių ir nuo esamo mėnesinių ciklo laiko. Pateikiame vadovą, kuris bus naudingas ieškant geriausios higieninės apsaugos

DUK apie gaminius

Higieninė apsauga tikrai nėra tokia sudėtinga, o kai suprasite ir išsiaiškinsite, kurie gaminiai jums tinka, viskas bus lengva kaip du kart du. Čia pateiksime mūsų atrinktus dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su įvairiais mūsų gaminiais.

 
 
 
 
 

Did you forget your password?!

No worries! Just submit your username or e-mail address and we'll send you your details.

Error, you must fill in username
Error, entered e-mail or username doesn't exist
New password is sent
 
 
 
 
 
 
Wait

Subscribe to our newsletter

Our newsletter is a great way of keeping track of updates on the site, offers, events and much more. Simply submit your e-mail and you'll never miss out on anything. Libresse-related!

The entered email is already on the newsletter list.
Your e-mail is now registered to our newsletter!
Invalid email address
Required field

Unsubscribe

 
 
 
 
 
 
Wait

Unsubscribe to our newsletter

Was it something we said or did? Please contact us, so we can make it up to you. We're gonna miss you! Oh well, you can always sign-up again if you change your mind.

Error. Have you entered the correct e-mail?
You are now unsubscribed!
Invalid email address
Required field
 
 
 
 
 

Hi! Your browser is kind of old!

Update to any of these new versions.

1.5
6.0
2.0
2.0
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Chrome
 
 
 
 
 

Thanks for your question!

We receive many questions to our expert. The expert will only answer questions not answered before.

 
 
 
 
 
 

Delete account

Your Libresse account is removed